„Früh übt sich, was ein Meis­ter wer­den will.“ – Fried­rich Schil­ler

Der Sport­un­ter­richt war, ist und bleibt der wich­tigs­te Fak­tor der kör­per­li­chen Betä­ti­gung der Jugend­li­chen unse­rer Schu­le. Gemäß dem Mot­to „Gesun­der Kör­per, gesun­der Geist“ wer­den pro Klas­se laut Stun­den­ta­fel zwei Wochen­stun­den Sport erteilt. Sie die­nen der moto­ri­schen und geis­ti­gen Ent­wick­lung eben­so wie dem Aus­gleich im Schul­all­tag. Zudem kann im Jahr­gang 9 und 10 ein Wahl­pflicht­kurs Sport zur Ver­tie­fung gewählt wer­den. Im Sport­un­ter­richt unse­rer Schu­le betei­li­gen sich alle Schü­le­rin­nen und Schü­ler an der Abnah­me des Jugend­sport­ab­zei­chens.

Sport­li­che Höhe­punk­te im Schul­jahr:

MonatAußer­schu­li­sche Wett­kämp­feInner­schu­li­sche Wett­kämp­fe
AugustBezirks­meis­ter­schaft Zwei­felder­ballJahr­gangs­meis­ter­schaf­ten
Sep­tem­berBun­des­ju­gend­spie­le
Okto­berBezirks­meis­ter­schaft Fuß­ball
Novem­ber
Dezem­berWeih­nachts­tur­nier Bas­ket­ball
Janu­ar
Febru­arBad­min­ton­tur­nier
März
April
MaiAvon­lauf
Halb­ma­ra­thon
JuniSchwimm­ta­ge
ganz­jäh­rigSport­ab­zei­chen­ab­nah­me
  • Jahr­gang 7–10: 2 Wochen­stun­den

  • Pro­jek­te:

Sport­fest

Sport­an­la­ge Allee der Kos­mo­nau­ten

Ergeb­nis­se aus 2022

Dis­zi­plinMäd­chenJun­gen
75m-Lauf
(Sprint)
1.Lucy Höpf­ner11,3 Sek7d1.Dani­lo Hüb­ner10,3 Sek7c
2. Leo­ny Her­mann
Lil­ly Breest
11,6 Sek7e
7e
2.Kevin Gust­ke
Paul Konietz­ko
Jona­than Bau­er
11,0 Sek7b
7c
7e
Weit­sprung1.Hele­na Tau­ben­heim3,87 m7b1.Alen Ade­mo­vic4,50 m7b
2.Susen Thra­now3,80 m7d2.Kevin Gust­ke4,23 m7b
3.Jolin Schlutt3,70 m7b3.Dani­lo Hüb­ner4,06 m7c
Ball­wurf
(200g)
1.Nele Kreuz­berg26 m7d1.Jamaine Böhl­ke50 m7e
2.Leo­nie Brie­ke
Isa­bell Schmi­ka­le
21 m7a
7c
2.Fynn Klein­steu­ber39 m7a
3.Dani­el Duo Than38 m7b
800m-Lauf
1000m-Lauf
1.Lucy Höpf­ner3,11 Min7d1.Leo­nard Jun­ge3,40 Min7a
2.Kla­ra Lus­tig3,12 Min7d2.Raa­mi Rasu­li4,00 Min7b
3.Lil­lia­na Kijewk­si3,18 Min7c3.Dani­lo Hüb­ner4,03 Min7c
Vier­kampf1.Lucy Höpf­ner1280 Pkt7d1.Dani­lo Hüb­ner1448 Pkt7c
2.Nele Kreuz­berg1198 Pkt7d2.Leo­nard Jun­ge1417 Pkt7a
3.Kla­ra Lus­tig1150 Pkt7d3.Alen Ade­mo­vic1407 Pkt7b
Dis­zi­plinMäd­chenJun­gen
75m-Lauf
(Sprint)
1.Anika
Matusch
12,2 Sek8e1.Nevio Fey11,0 Sek8e
2. Jose­fi­ne Bur­de12,4 Sek8e2.Vic­tor Knorr11,1 Sek8d
3.Ali­na Hil­ger12,6 Sek8d2.Jan­nik Bube11,2 Sek8a
Weit­sprung1.Anika
Matusch
3,55 m8e1.Jan­nik Bube4,49 m8a
2.Sophie Böh­mer3,25 m8a2.Eli­as Nau­en­dorf3,90 m8d
3.Ali­na Hil­ger3,12 m8d3.Aiman Abid3,83 m8a
Ball­wurf
(200g)
1.Anika
Matusch
23 m8e1.Nevio Fey43 m8e
2.Hele­na Sperl18 m8e2.Pepe Opp­at39 m8d
3.Han­nah See­ger17 m8d3.Vic­tor Knorr
Ozkan Gali­bov
36 m8d
8e
800m-Lauf
1000m-Lauf
1.Anika
Matusch
3,20
Min
8e1.Vic­tor Knorr3,38 Min8d
2.Ali­na Hil­ger3,39 Min8d2.Tijs Dawart3,44 Min8e
3.Jose­fi­ne Bur­de3,53 Min8e3.Eli­as Nau­en­dorf4,00 Min8d
Vier­kampf1.Anika
Matusch
1314 Pkt8e1.Vic­tor Knorr1516 Pkt8d
2.Jose­fi­ne Bur­de1097 Pkt8e2.Nevio Fey1433 Pkt8e
3.Sophie Böh­mer939 Pkt8a3.Jan­nik Bube1391 Pkt8a
Dis­zi­plinMäd­chenJun­gen
100m-Lauf
(Sprint)
1.Isa­bell Schei­ling15,3 Sek9e1.Max Volz13,2 Sek9e
2. Emma Kut­zer
Lea Kreß­ner
15,7 Sek9c
9e
2.Mer­ten Bre­de­r­low13,3 Sek9b
3.Leon Bon­neß13,4 Sek9b
Weit­sprung1.Vanes­sa Grau3,95 m9d1.Niklas Wit­schas5,35 m9d
2.Vivi­en Gro­ße3,70 m9b2.Luca Gröh­ling
Max Volz
4,609d
9e
3.Loui­se Zer­be3,60 m9d
Ball­wurf
(200g)
1.Zoe Hart­mann26 m9b1.Niklas Wit­schas59 m9d
2.Isa­bell Schei­ling24 m9e2.Leon Bon­neß49 m9b
3.Emma Kut­zer23 m9c3.Kha­led Sheik Hasan48 m9f
800m-Lauf
1000m-Lauf
1.Vanes­sa Grau3,28 Min9d1.Nevio Som­mer­feld3,01 Min9e
2.Emma Kut­zer3,39 Min9c2.Dus­tin Korn­ba­cher3,30 Min9d
3.Emi­ly Bülow3,42 Min9b3.Malik Küm­mer­le3,35 Min9c
Vier­kampf1.Vanes­sa Grau1262 Pkt9d1.Niklas Wit­schas1736 Pkt9d
2.Emma Kut­zer1255 Pkt9c2.Max Volz1636 Pkt9e
3.Isa­bell Schei­ling1223 Pkt9e3.Mer­ten Bre­de­r­low1488 Pkt9b
Dis­zi­plinMäd­chenJun­gen
100m-Lauf
(Sprint)
1.Lui­sa Herold15,7 Sek10d1.Devin Thurau12,0 Sek10a
2. Julia Dan­ne­ker
Leni Gab­bei
Loui­se Schorn
16,0 Sek10c
10a
10e
2.Arthur Leh­mann12,7 Sek10a
3.Hagen Sten­zel
Dean Vor­pahl
12,8 Sek10c
10c
Weit­sprung1.Lui­sa Herold4,80 m10d1.Devin Thurau5,70 m10a
2.Mer­le Münz­berg4,37 m10b2.Duc Phan5,20 m10e
3.Jaden Karasch3,80 m10d3.Hagen Sten­zel5,15 m10c
Ball­wurf
(200g)
1.Mer­le Münz­berg33 m10b1.Finn­jard Wulf67 m10a
2.Lui­sa Herold30 m10d2.Hagen Sten­zel49 m10c
3.Leni Gab­bei21 m10a3.Finn Strauß47 m10e
800m-Lauf
1000m-Lauf
1.Lui­sa Herold2,49 Min10d1.Damon Jedam­ziek3,19 Min10e/strong>
2.Mer­le Münz­berg3,30 Min10b2.Bas­ti­an Hop­pe3,25 Min10b
3.Lucie Klein
Julia Dan­ne­ker
3,43 Min10b
10c
3.Duc Phan3,38 Min10e
Vier­kampf1.Lui­sa Herold1681 Pkt10d1.Devin Thurau1853 Pkt10
2.Mer­le Münz­berg1434 Pkt10b2.Hagen Sten­zel1750 Pkt10c
3.Pau­la Hentzschel1312 Pkt10a3.Duc Phan1677 Pkt10e

Ansprech­part­ner
Herr Sebas­ti­an Schimpf
komm. Fach­kon­fe­renz­lei­ter